tiziano

Tag: nhà vua và đôi giày

Nhà vua và đôi chân đau

NHÀ VUA VÀ ĐÔI CHÂN ĐAU Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua